ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a Hunting Box Kft. („Szolgáltató”), tulajdonában és üzemeltetésében álló hunting.direct weboldalon és társoldalain és alkalmazásokon keresztül elérhető Hunting Direct platform („Platform”) mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének és Felhasználók általi használatának feltételeit mutatja be.
(Hatálybalépés ideje 2021-07-01)

A Platform célja, hogy összekösse egymással a Vadászati eseményt kínáló Vadásztársaságokat a Vadászati eseményen részt venni kívánó Felhasználókkal. A Platform használatával létrejövő Foglalási szerződések vonatkozásában a Szolgáltató kizárólag közvetítőként jár el, a Foglalási szerződés minden esetben a Vadásztársaság és a Felhasználó között jön létre, a Foglalási szerződés teljesítéséért kizárólag a Vadásztársaság felelős.

1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1 SZOLGÁLTATÓ:

Hunting Box Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek kötelezően közzéteendő adatai:

Székhely: 8693 Kisberény, Petőfi Sándor utca 19.,
Levelezési cím: 8693 Kisberény, Petőfi Sándor utca 19.,
E-mail cím: info@hunting.direct
Telefonszám: +36-1-701-6770
Cégjegyzékszám: 14-09-317538, nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27925614-2-14, 
Tárhelyszolgáltató adatai: [***]

1.2 PLATFORM:

A Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer, az ahhoz való hozzáférést biztosító hunting.direct weboldal és kapcsoló egyéb weboldalak

1.3 FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS:

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Platform használatával kapcsolatban létrejött szerződés

1.4 VADÁSZATI ESEMÉNY:

A Vadásztársaság által a Felhasználó részére felkínált szabadidős tevékenység a kapcsolódó szolgáltatásokkal (pl. szállás, étkezés, ügyintézés) együtt

1.5 FELHASZNÁLÓ:

A Platformra regisztrált személy, aki a Szolgáltatóval Felhasználási szerződést kötött, valamint a Vadászati eseményekhez hozzáfér, Vadászati eseményt vesz igénybe és Foglalási szerződést köt

1.6 VADÁSZTÁRSASÁG:

A Vadászati eseményekre vonatkozó hirdetéseket közzétevő, Vadászati esemény lebonyolítását vállaló, illetve a Felhasználóval Foglalási szerződést kötő személy

1.7 FOGLALÁSI SZERZŐDÉS:

A Vadásztársaság és a Felhasználó között az adott Vadászati esemény tárgyában megkötött szerződés. A Foglalási szerződés mindenkor a Vadásztársaság és a Felhasználó között jön létre, a Szolgáltató kizárólag közvetítőként jár el, a Foglalási szerződés teljesítéséért kizárólag a Vadásztársaság felelős.

2. FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1

A Platform használatára kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek jogosultak a Platformra történő regisztrációt követően. A regisztrációval a Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy jogosult a Platform használatára.

2.2

Regisztrálni a Platform felhasználói felületén a kötelező adatmezők kitöltésével és az ÁSZF hatályos változatának elfogadásával lehet. A regisztráció során a Felhasználó kifejezett előzetes beleegyezését adja a Felhasználási szerződés teljesítésének megkezdéséhez. A regisztráció elküldését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatokat és javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat. 

2.3

Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, és amennyiben a Felhasználó megerősíti a regisztrációját, a Szolgáltató egy felhasználói fiókot („Felhasználói fiók”) bocsát a Felhasználó rendelkezésére, melyen keresztül használhatja a Platform különböző funkcióit. A Platformot a Felhasználó ingyenesen használhatja.

2.4

A regisztrációval a Felhasználó és a Szolgáltató között a Platform használatára Felhasználási szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A Felhasználási szerződést a Szolgáltató nem iktatja, így az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar. 

2.5

Szolgáltató a Platform használatát applikáción keresztül is biztosíthatja a Felhasználók részére. Az applikáció letöltése és használata esetén az adott áruház (pl. iTunes, Google Play) szerződési feltételei is alkalmazandók, mely szerződési feltételekre a Szolgáltatónak nincs befolyása. Szolgáltató nem kizárólagos, időben és területileg korlátlan felhasználási jogot engedélyez a Felhasználó számára, hogy az applikációt személyes használatra lementse a készüléskére. 

3. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1

Felhasználó a Platformot kizárólag a jelen ÁSZF-nek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak, megfelelően, saját felelősségére jogosult használni. Felhasználó a Platformot nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

3.2

Felhasználó köteles megadni a Szolgáltató által kért adatokat és felelős a Platformon megadott adatok helyességéért, teljességéért és naprakészségéért. Felhasználó felelős továbbá azért, hogy az általa közzétett tartalom másnak a jogát, különösen, de nem kizárólagosan személyiségi jogokat, szerzői jogot, védjegyet nem sért.

3.3

Felhasználó a Felhasználói fiókot csak maga használhatja, ahhoz illetéktelen személyeknek hozzáférést nem biztosíthat és köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználói fiókhoz tartozó hozzáférési adatok (pl. jelszó) titokban maradjanak. Felhasználó felelős a Felhasználói fiókján keresztül végrehajtott műveletekért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy illetéktelen harmadik személy a Felhasználói fiókjához tartozó jelszóhoz hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. Felhasználó köteles a Szolgáltatót késedelem nélkül tájékoztatni, amennyiben feltételezhető, hogy a Felhasználói fiókjával bármilyen visszaélés történt.

4. FOGLALÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A VADÁSZTÁRSASÁGGAL

4.1

Amennyiben a Felhasználó a Piactéren közzétett Vadászati eseményre jelentkezik, közötte és a Vadászati eseményt kínáló Vadásztársaság között Foglalási szerződés jön létre. A Felhasználónak a Vadászati eseményre történő jelentkezéssel fizetési kötelezettsége keletkezik. Felhasználó a Foglalási szerződésről e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolást kap. A Foglalási szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ugyanakkor azt a Vadásztársaság iktatja és tárolja, a Foglalási szerződés így utólag hozzáférhető, megtekinthető. A Foglalási szerződés magyar nyelven jön létre.

4.2

Felhasználó a Foglalási szerződés megkötését megelőzően ellenőrizheti a megadott adatokat és javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat.

4.3

Felhasználó a Vadászati esemény árát, illetve a Foglalási díjat online bankkártyás fizetéssel tudja megfizetni a Vadásztársaság részére a Platformon. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Vadásztársasághoz és a Hunting Box Kft-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

4.4

Felhasználót a Foglalási szerződés vonatkozásában a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 20. § szerinti elállási vagy felmondási jog nem illeti meg a Rendelet 29. § (1) bek. l) pontja alapján tekintettel arra, hogy a Foglalási szerződés szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, melyben a felek meghatározott teljesítési határnapot, illetve határidőt kötöttek ki.

5. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG

5.1

A Felhasználási szerződés ingyenes jellegére tekintettel Szolgáltató a Felhasználási szerződés teljesítéséért kellékszavatossággal nem tartozik, jótállást nem vállal, illetve jótállásra nem köteles.

5.2

A Platform használatával létrejövő Foglalási szerződések vonatkozásában a Szolgáltató kizárólag közvetítőként jár el, a Foglalási szerződés minden esetben a Vadásztársaság és a Felhasználó között jön létre, a Foglalási szerződés teljesítéséért kizárólag a Vadásztársaság felelős. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen a Vadásztársaság által a Felhasználónak okozott vagy a Vadászati eseményen bekövetkezett egyéb kárért.

5.3

Bár Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Platform folyamatos és hibamentes működése érdekében, a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget és felelősséget, illetve nem szavatol a Platform állandó, hibamentes működéséért, rendelkezésre állásáért, továbbá nem vállal felelősséget a bármely adat elvesztéséért.

5.4

Felhasználó a Platformot saját kockázatára használja, Szolgáltató a Platform használata során a Felhasználónál felmerült minden kárért (ideértve a vagyoni és nem vagyoni károkat) kizárja a felelősségét, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.

5.5

Szolgáltató mint közvetítő szolgáltató a Felhasználó illetve a Vadásztársaság által közzétett tartalomért nem felel (Ektv. 7. § (2) bek.) Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Platformon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó által közzétett tartalmak törlésére.

5.6

Szolgáltató jogosult a Platform működését a saját érdekkörében felmerült okból (pl. rendszerkarbantartás) bármikor felfüggeszteni, melyről a Felhasználót– amennyiben ez a dolog természetéből adódóan lehetséges – előre értesíti. Szolgáltató továbbá jogosult a Platform működését olyan események miatt felfüggeszteni, amely a Szolgáltató akaratától függetlenül következik be és amelyet a Szolgáltató nem tud ésszerű intézkedésekkel elhárítani (pl. természeti katasztrófa, háború vagy egyéb fegyveres konfliktus, járványhelyzet, karantén). A felfüggesztésből eredő esetleges károk és költségek vonatkozásában Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli. 

5.7

Amennyiben a Szolgáltató a Platformon linkeket helyez el, melyek harmadik személyek szolgáltatásaihoz való hozzáférést biztosítanak, Szolgáltató nem felelős az ilyen harmadik személyek által közzétett tartalomért.

6. A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

6.1

Felhasználót a Felhasználási szerződés vonatkozásában a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a Felhasználási szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, kivéve, ha ez idő alatt a Felhasználó Foglalási szerződést kötött, mely esetben felmondási jog nem illeti meg a Foglalási szerződés vonatkozásában a Rendelet 29. § (1) bek. l) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy Foglalási szerződés megkötését követően a Felhasználási szerződés részben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, melyben a felek meghatározott teljesítési határnapot, illetve határidőt kötöttek ki. Ha Felhasználó felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató e-mail címére. Felhasználó ebből a célból felhasználhatja az itt elérhető felmondási nyilatkozat-mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.2

A Felhasználási szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélküli rendes felmondással 15 (tizenöt) napos felmondási idő közbeiktatásával megszüntethető. 

6.3

Szolgáltató a Felhasználási szerződést - indokolással ellátott - rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben

  • Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a Platformot vagy tevékenységével a Platform működését veszélyezteti,
  • Felhasználó nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg,
  • Felhasználó a Platformon meghirdetett Vadászati eseményre a Szolgáltató megkerülésével, nem a Platformon keresztül köt foglalási vagy más szerződést vagy igényel egyéb szolgáltatást a Vadásztársaságtól,
  • Felhasználó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

6.4

A Felhasználási szerződés megszüntetésekor a Felhasználó Felhasználói fiókja törlésre kerül. Amennyiben a Felhasználónak egy adott Vadászati esemény vagy események vonatkozásában még nem teljesített Foglalási szerződése vagy szerződései állnak fenn, azok teljesítéséig, megszüntetéséig vagy a teljesítés meghiúsulásáig Szolgáltató a Felhasználási szerződést korlátozott körben teljesíti, ami azt jelenti a Felhasználói fiók törlésére nem kerül sor (Felhasználó a Felhasználói fiókot korlátozottan használhatja, további Foglalási szerződéseket azonban nem köthet), ezt követően a Szolgáltató a Felhasználó Felhasználói fiókját törli. Szolgáltató a Felhasználói fiók törlését követően a Felhasználói fiók adatait a továbbiakban nem tárolja.

7. PANASZOK KEZELÉSE

7.1

Felhasználó a Foglalási szerződéssel kapcsolatos minőségi kifogás esetén közvetlenül az adott Vadásztársasághoz fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak a Vadásztársasággal szemben tudja érvényesíteni. 

7.2

Felhasználó a Platform használatával kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató 1.1. pontban megadott elérhetőségein terjesztheti elő.

7.3

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • Felhasználó mint fogyasztó jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület vagy a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületek székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe elérhető: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek; Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhelye: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.)
  • Felhasználó mint fogyasztó jogosult panaszt tenni a fogyasztóvédelmi hatóságnál;
  • Felhasználó mint fogyasztó rendelkezésére áll az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, mely elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU;
  • Felhasználó továbbá jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatás a Platformon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Platform első használata alkalmával válnak hatályossá, amikor a Felhasználó annak elfogadásáról nyilatkozik. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosításaival nem ért egyet, jogosult a Felhasználási szerződést regisztrációjának törlésével azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben Felhasználónak egy adott Vadászati esemény vagy események vonatkozásában még nem teljesített Foglalási szerződése vagy szerződései állnak fenn, azok teljesítéséig, megszüntetéséig vagy a teljesítés meghiúsulásáig a Felhasználói fiók törlésére nem kerül sor (Felhasználó a Felhasználói fiókot korlátozottan használhatja, további Foglalási szerződéseket azonban nem köthet), Szolgáltató csak ezt követően törli a Felhasználó Felhasználói fiókját. Szolgáltató a Felhasználói fiók törlését követően a Felhasználói fiók adatait a továbbiakban nem tárolja.

8.2

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely itt érhető el: Adatkezelési tájékoztató

8.3

Szolgáltató semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

8.4

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülnének, ez a szerződés egyéb részeinek érvényességét, hatályát és végrehajtását nem érinti.

8.5

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a Felhasználót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

8.6

Felek a jelen szerződéssel, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitákra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy ez nem vezethet a fogyasztó jogszabály által biztosított jogainak sérelméhez.